KOMP videreføres

 
 

Musikk og Ungdom videreformidler:

 

KOMP videreføres i 2011 på samme nivå som i 2010. Søknadsfrist er 15. januar 2011. Det søkes online. Skjemaet åpnes innen årsskiftet.

 

KOMP ble etablert i 2010, som en videreføring av opplæringsdelen av MVO (Musikkverkstedordningen). KOMP støtter kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

 

KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

 

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører.

 

Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Nye komposisjoner og arrangementer vil heller ikke bli støttet i 2011. Dansetiltak støttes kun når dansen er en integrert del av musikkaktiviteten.

 

Søknadsfrist for KOMP 2011 er 15. januar. Det søkes online. Søknadsskjema legges ut på www.musikk.no/komp innen årsskiftet. Pga begrensede midler blir det også i 2011 kun en søknadsfrist. Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning.

 

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no/komp

 

Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *